KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel verileriniz Kanunun 5/2.a maddesi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak ve işbu metin kapsamında gerekli tüm aydınlatmalar neticesinde tarafınızda verilen açık rıza kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından saklanmakta ve işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından abonelik/üyelik ve mesafeli satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği; taraflar arasındaki tüketici ilişkisi çerçevesinde fatura süreci ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Şirketimiz’in tabi olduğu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmekte, Tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz abonelik/üyelik ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ifası, bu kapsamda yapılacak tahsilat işlemleri ile doğrudan doğruya ilişkili olması sebebiyle ve üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini, verimliliğini sağlamak, kulüp ve üyelik koşullarında oluşacak değişiklik, yenileme ve benzeri hususlarda bilgilendirmek adına ve/veya Site üzerinden üye kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla Kanun’un 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve aşağıdaki kapsamda vereceğiniz açık rızanız uyarınca yurt dışına aktarım da dahil olmak üzere işlenmektedir.

Öte yandan 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verilmiş olması halinde bu kanun kapsamında üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, üye ve müşterilerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek amacıyla, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından saklanmakta, işlenmekte, Tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz ve hukuken açık rızanızın arandığı hususlara ilişkin olarak, Üyelik/Abonelik satın alma işlemi sırasında vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. tarafından ve Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş’nin ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından (detaylı bilgilere internet sitemizde yayınlanan kişisel verilere ilişkin politikamızdan ulaşabilirsiniz), mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, devralınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, elde edilebilir hale getirilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde herhangi bir suretle işlenmesi işlemlerine tabi olmak üzere ve bu işbu metnin tarafınızdan onaylanması suretiyle açık rızanıza başvurmaktayız

Başvurunuza devam edebilmeniz için, 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren kişisel verilerin korunması kanununa ilişkin aydınlatma metnini okuyup, onaylamanız gerekmektedir.